Õpilaste tunnustamine

Märjamaa Gümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord

§ 1. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustamine

(1) Kiituskirjaga tunnustatakse I – XI klasside õpilasi.

(2) I kooliastme õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest», kui tema aastahinded on „5“ või üks „4“ (muusika-, kunstiõpetus, kehaline kasvatus), käitumine eeskujulik või hea.

(3) II ja III kooliastme õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest», kui tema õppeainete aastahinded on „5“ või kuni kaks „4“ (muusika-, töö-, kunstiõpetus, kehaline kasvatus), käitumine eeskujulik või hea.

(4) Gümnaasiumi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest», kui õppeaastal tema õppeainete kursusehinded on „5“ või kuni viis kursusehinnet on „4“, käitumine eeskujulik või hea.

(5) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

§ 2. Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustamine

(1) Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel IX klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne VIII ja IX klassis ja lõpueksami hinne peab olema „5“. Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine ja käitumine vähemalt rahuldav.

(2) Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel XII klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete kooliastmehinne peab olema „5“ ja nende kursuse hinded X, XI ja XII klassis peavad olema 2/3 juhul „5“ ning koolieksami hinne on „5“. Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine ja käitumine vähemalt rahuldav.

§ 3. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine

(1) Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».

(2) Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

§ 4. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine

(1) Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».

(2) Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».

(3) Õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

Tunnustamine oivikukleepsuga

Kinnitatud õppenõukogus 29.01.2009

Märjamaa Gümnaasiumi oivikukleepsuga tunnustamise kord

Käesolev kord kehtestatakse lisaks Märjamaa Gümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste tunnustamise korrale.

1. Oivikukleepsuga tunnustatakse põhikooliastme õpilast, kui tema aastahinded on „5“ ja/või „4“ ja käitumine vähemalt hea.

2. Oivikukleepsuga tunnustatakse gümnaasiumi õpilast, kui tema õppeainete kursusehinded on „5“ ja/või „4“ või üks kursus „3“ ja käitumine vähemalt hea.

3. Oivikukleepsuga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.