Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 5.-12. klasside poolt valitud esindajad (1-3 liiget igast klassist).

Eesmärgid

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:

• kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;

• aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;

• järgida ja edendada kooli traditsioone;

• kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;

• aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel.

Oma eesmärkide saavutamiseks õpilasesindus

• kaitseb ja esindab kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;

• osaleb huvipooltega kokkuleppel kõigil õpilasi ja/või õppetööd puudutavatel koolisisestel nõupidamistel;

• delegeerib oma esindaja täieõigusliku liikmena kooli hoolekogusse;

• algatab ja korraldab üritusi ning teostab projekte;

• koostab õpilasesinduse tegevuskava;

• saab kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras koolilt ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks;

• algatab korjandusi oma tegevuse arendamiseks ja otsustab, kuidas kasutada korjanduse või annetuste teel laekunud summasid;

• viib läbi õppetöö ja koolikorralduse parandamiseks küsitlusi õpilaste seas ja analüüsib nende tulemusi, millest tulenevalt teeb ettepanekuid vastavatele isikutele;

• volitab presidenti alla kirjutama kokkulepetele kooli juhtkonnaga;

• loob sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;

• vajadusel kirjastab koolitus- ja reklaammaterjale, perioodilisi väljaandeid.

Õpilasesindus järgib kooli põhikirja ja sisekorraeeskirju, peab kinni kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest.

 

Õpilaesindus kohtub kolmapäeviti kell 10.50 kooli saalis.

Õpilasesinduse president on Katrin Tänav.