Eritoidu valmistamine

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD LISA 1

Laste terviseandmete käsitlemine

Eesmärk: sätestada ettevõtteülesed protseduurireeglid laste terviseandmete turvalise töötlemise tagamiseks

Terviseandmete kogumine

Eritoidu valmistamise aluseks on arsti tõend ja lapsevanema sooviavaldus. Lapsevanem teavitab iga õppeaasta alguseks õppeasutuse meditsiinitöötajat oma lapse tervislikust seisundist ja esitab arsti tõendi, mis tõendab eritoidu tarbimise vajalikkust. Õppeasutuse esindaja teavitab BRE filiaalijuhatajat (edaspidi Juhataja) kirjalikult, lisades koopia arsti tõendist ja lapsevanema kontaktandmed (erakorraliseks kontakteerumiseks).

 Terviseandmete edastamine

Juhataja edastab eritoidu tellimused toidu valmistajale ja väljastajale suuliselt, isikustamata ning eriportsjonite põhiselt. Samuti tagab juhataja, et nimetatud delikaatseid isikuandmeid kasutatakse ainult tööalaselt ega avaldata kõrvalistele isikutele. Juhataja peab teavitama vajadusel ka asendustöötajaid. Toit markeeritakse lapse nimega (väljaveoga filiaalides) või väljastatakse lapsele nõudmisel.

Lapsevanem kohustub teavitama lapse puudumisest ja naasmisest õppeasutust, kes omakorda edastab operatiivselt info toitlustajale (hiljemalt 9.00 hommikul). Puudumisest teavitamata jätmise korral kuulub päevatasu maksmisele. Toitlustajal on õigus alates 4.puudumisest mitteteatamise päevast lõpetada sellele lapsele eritoidu valmistamine.

Terviseandmete säilitamine ja hävitamine

Juhataja säilitab info lapse terviseseisundi kohta elektrooniliselt õppeaasta lõpuni. Õppeaasta lõppedes kustutab ta e-kirja oma arvutist. Kui eritoidu valmistamise vajadus lõppeb õppeaasta kestel, teavitab õppeasutuse meditsiinitöötaja juhatajat sellest kirjalikult ning andmed kustutatakse koheselt ning eritoidu valmistamine lõpetatakse.